የስነጥበቡ ውድድ ር አላማ

  • በቤተሰብ የሃሳብ ልውውጥ በዚህ ርዕስ ላይ ለመፍጠር

  • የልጆቻችን የህይውት ጥራት ላይ አስተዋዕፆ እንዳለው ህብረተሰባችንን ለማስተዋስና

  • ኢትዮጲያዊ ተብሎ ለመሙላት እድሉ ስላለ የሁላችንም መቆጠር ለተለያየ ዕድል ለህብረተሰባችን ስለሚያመጣ መልዕክቱን ለማስተላለፍ

ይህንን ውድድር ለጎደኞችና ለሚያውቁት ሰው በማስተዋወቅ ይርዱን::

የውድድሩ መመሪያዎች


የማስረከቢያ ቀን : Auguest 31


የሽልማቱን ቀን ለማወቅ ይህንን ገጽ በየጊዜው ይጎብኙ

ስራዎትን

       info@ecssanjose.org

በመላክ ያስረክቡ::

Copyright © 2020 - Ethiopian Community Services. All rights reserved. Design by - Mulugeta Habtegabriel - Menz Inc.